Get Adobe Flash player

11

Skontaktuj się nami.

Zgadzam się z warunkami
Zatwierdzając ten formularz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Kancelarię "Spectrum" w celach udzielenia pomocy prawnej.
 
 

Dla Przedsiębiorców

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz przedsiębiorców, w tym osób
fizycznych wykonujących jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółek osobowych
i kapitałowych, w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego,
pracy oraz administracyjnego. Pomoc prawna udzielana jest w formie stałej obsługi prawnej
przedsiębiorców, udzielania porad prawnych, sporządzania opinii prawnych, tworzenia pism i
reprezentacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych, rejestracji przedsiębiorców
indywidualnych oraz spółek, tworzenie i opiniowanie umów w obrocie gospodarczym ,
konsumenckich, audyt prawny.

Wybierz dziedzinę, która Cię interesuje:

Prawo Cywilne


Pomoc Prawna z zakresu prawa cywilnego obejmuje:

- doradztwo w zakresie tworzenia oraz opiniowania ofert handlowych

- doradztwo w zakresie negocjacji warunków umów,

- nadzór nad prawidłowością wykonania zawartych umów,

- doradztwo w zakresie zagadnień związanych z odpowiedzialnością za nie wykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania,

- reprezentacja w postępowaniach sądowych

 

 Prawo Gospodarcze


Pomoc prawna z zakresu prawa gospodarczego obejmuje:

- rejestrację przedsiębiorców indywidualnych,

- rejestrację spółek osobowych i kapitałowych,

- reprezentacja podmiotów gospodarczych w postępowaniach upadłościowych i
likwidacyjnych,

- sprawy z zakresu zobowiązań umownych, w tym negocjowanie i przygotowywanie projektów umów w tym z zakresu obrotu gospodarczego,

- opiniowaniem umów pod kątem zabezpieczenia interesów klienta, doradztwo w zakresie już istniejących stosunków umownych, nadzór nad prawidłowością wykonania zawartych umów,

- doradztwo w zakresie prawidłowej realizacji istniejących stosunków umownych

 

Prawo Handlowe


Pomoc prawna z zakresu prawa handlowego obejmuje:

- bieżące wsparcie prawne spółek w zakresie prowadzonej przez nich działalności,

- projektowanie i opiniowanie aktów wewnętrznych spółek,

- przygotowywanie uchwał organów spółki,

- wprowadzanie zmian w umowie spółki

- wprowadzanie zmian w organach spółki,

- przygotowywanie dokumentów do zmiany danych w KRS

 

Prawo Pracy


Pomoc prawna z zakresu prawa pracy obejmuje:

- bieżące doradztwo w zakresie spraw pracowniczych,

- projektowanie i opiniowanie umów o pracę, klauzul konkurencyjnych umów o zakazie konkurencji,

- doradztwo w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,

- reprezentację w sprawach z zakresu prawa pracy przed Sądami Powszechnymi,

- doradztwo w zakresie ochrony bezpieczeństwa i higieny pracy,

- projektowanie i opiniowanie regulaminów pracy oraz wynagradzania,

Prawo Administracyjne


Pomoc prawna z zakresu prawa administracyjnego obejmuje:

- przygotowywanie stosownych dokumentów oraz reprezentację w sprawach o uzyskanie pozwolenia, licencji bądź koncesji,

- reprezentację w postępowaniach kontrolnych i nadzorczych prowadzonych przez Organy Administracji,

Windykacji Wierzytelności


Pomoc prawna z zakresu windykacji wierzytelności obejmuje:

- odzyskiwanie wierzytelności na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym,

- prowadzenie negocjacji z dłużnikami w zakresie dokonywania spłat,

- projektowanie i opiniowanie ugód dotyczących spłaty należności.

 - monitoring spłat,

 - udostępnianie pieczęci prewencyjnej,