Get Adobe Flash player

11

Skontaktuj się nami.

Zgadzam się z warunkami
Zatwierdzając ten formularz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Kancelarię "Spectrum" w celach udzielenia pomocy prawnej.
 
 

Dla Osób Fizycznych:

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz osób fizycznych w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, administracyjnego, pracy i ubezpieczeń społecznych. Udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinie prawne, opiniujemy umowy
właściwe i przedwstępne, sporządzamy pisma procesowe, wnioski, zawiadomienia, oświadczenia w postępowaniach sądowych i administracyjnych, zapewniamy reprezentację przed Organami Administracji Publicznej oraz Sądami powszechnymi.

Wybierz dziedzinę, która Cię interesuje:

Prawo Cywilne


Pomoc prawna z zakresu prawa cywilnego obejmuje:

- zagadnienia z zakresu prawa rzeczowego, w tym nabywania oraz ochrony własności nieruchomości, służebności, użytkowania wieczystego, zagadnień stosunków sąsiedzkich

- sprawy z zakresu zobowiązań umownych, w tym negocjowanie i przygotowywanie projektów umów, opiniowaniem umów pod kątem zabezpieczenia interesów klienta, doradztwo w zakresie już istniejących stosunków umownych, nadzór nad prawidłowością wykonania zawartych umów,

- sprawy o świadczenia z tytułu czynów niedozwolonych, min. poprzez reprezentację osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, przy pracy, wskutek śmierci osoby najbliższej, których mienie uległo uszkodzeniu lub zniszczeniu, na etapie przedsądowym i sądowym.

- sprawy spadkowe, w tym doradztwo w zakresie zagadnień dziedziczenia ustawowego i testamentowego, zrzeczenia się i odrzucenia spadku, działu spadku, wydziedziczenia oraz niegodności dziedziczenia, umów dotyczących spadku,

- reprezentację przed Sądami Powszechnymi , Organami Egzekucyjnymi w sprawach z zakresu prawa rzeczowego, zobowiązań oraz spadkowego.

Prawo Rodzinne


Pomoc prawna z zakresu prawa rodzinnego obejmuje:

- zagadnienia z zakresu prawa małżeńskiego, w tym reprezentację w sprawach o rozwód i separację, sporządzanie wniosków o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej oraz podział majątku małżonków, pomoc w rozliczeniu nakładów poczynionych przez małżonków na majątek objęty wspólnością

- zagadnienia z zakresu prawa małoletnich dzieci, w tym reprezentacja oraz sporządzanie pism w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, w sprawach o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, o ustalenie sposobu sprawowania pieczy nad dzieckiem, o alimenty, postępowania w sprawach nieletnich,

- zagadnienia prawa osobowego, w tym prowadzenie postępowań o uznanie za zmarłego, stwierdzenie zgonu, o ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe, ustanowienie kuratora lub opiekuna,

Prawo Administracyjne


Pomoc Prawna z zakresu prawa administracyjnego obejmuje min:

- sporządzanie pism w sprawach administracyjnych oraz sądowo-administracyjynch, w tym wniosków, zażaleń, petycji, zawiadomień, odwołań, skarg do Sądów Administracyjynch

- reprezentację w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych,

- informowanie o dokumentacji niezbędnej do uzyskania przez Klienta decyzji administracyjnej,

- składanie zażaleń na bezczynności Organów Administracji Publicznej,

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych


Pomoc Prawna z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

- opiniowanie umów oraz doradztwo z zakresu prawa pracy, sporządzanie sprzeciwów od ukarania karą porządkową, opiniowanie umów o zakazie konkurencji i klauzul konkurencyjnych pod kątem interesów pracownika, reprezentację w sprawach o stosowanie mobbingu, nierówne traktowanie w zatrudnieniu, odwołań od wypowiedzenia umów o pracę i zwolnień dyscyplinarnych,

- reprezentację oraz udzielanie porad prawnych w sprawach o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych, wypłatę rent i emerytur,